Ειδική Άδεια Οδήγησης

Χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικού δημοσίας χρήσης (ταξι Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου)

Αρμόδια Υπηρεσία
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.

Προϋποθέσεις
● Να είναι τουλάχιστον 21 ετών.
● Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., του δημοσίου τομέα του Ν.1256/1982(Α΄65) όπως ισχύει κάθε φορά.
● Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ταμείο ή το Δημόσιο (εξαιρούνται της απαγόρευσης οι συνταξιούχοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 65 έτος εφόσον συγγενής α΄ βαθμού ή σύζυγος έχει πλήρη κυριότητα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο με έδρα δημοτικό διαμέρισμα ή διοικητική μονάδα με πληθυσμό 1.000 κατοίκους κατά την τελευταία γενική απογραφή. Στην περίπτωση αυτή προσκομίζεται η άδεια κυκλοφορίας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).
● Να μην έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας με φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου.
● Να μην ασκεί κανένα άλλο επάγγελμα.
● Να μην έχει τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για οδήγηση ή χρησιμοποίηση παράνομου Ταξί.
● Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορία για οδήγηση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή Β΄ κατηγορία η οποία χαρακτηριζόταν στο παρελθόν ως επαγγελματική.
● Να μην έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για ένα από τα αδικήματα του άρθρου 17 του Ν.3109/2003 με την επιφύλαξη του άρθρου 14 παραγρ. 2δ. του Π.Δ.243/1987 και Π.Δ.244/1987. Το κώλυμα παύει να υπάρχει αν η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ανεστάλη ή αν ο καταδικασθείς απολύθηκε υπό όρων ή αν παρήλθε δεκαετία από την έκτιση της επιβληθείσας ποινής ή αν χαρίστηκε η ποινή ή ήρθησαν οι κάθε είδους νόμιμες συνέπειες ποινής που έχει επιβληθεί και εκτιθεί.
● Να επιτύχει στην ειδική γραπτή εξέταση σε θέματα κανονισμού ΕΔΧ αυτ/των σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
● Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
● Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες.
● Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 30 ΕΥΡΩ σε διπλότυπο.
● Επικυρωμένο αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος.
● Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.
● Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας για οδήγηση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας η οποία χαρακτηριζόταν στο παρελθόν σαν επαγγελματική ή επίδειξη της πρωτοτύπου.

Διαδικασία
Σε περίπτωση που ενδιαφερόμενος δεν είναι κάτοχος της παραπάνω άδειας τότε, απαιτείται οπωσδήποτε να κατέχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της κατηγορίας Β. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει και πιστοποιητικά υγείας από συμβεβλημένους με την υπηρεσία μας γιατρούς, προσκομίζοντας σ’ αυτούς (παθολόγο, οφθαλμίατρο) παράβολο σαραντα πέντε (45) ΕΥΡΩ ανά γιατρό ή συνολικής αξίας ενενήντα (90) ΕΥΡΩ από την Εθνική Τράπεζα, δύο φωτογραφίες και το βιβλιάριο υγείας. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος, πέραν της ειδικής (γραπτής) εξέτασης που προβλέπει ο κανονισμός των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, εξετάζεται ταυτόχρονα (γραπτά) και στο ερωτηματολόγιο τρία (3) «Ερωτηματολόγιο Εξέτασης Τεχνικών Γνώσεων Υποψηφίων Οδηγών»

Διάρκεια έκδοσης της πράξης
Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.